تحقیق درباره مبانی زیست شناسی

تحقیق درباره مبانی زیست شناسی

تحقیق درباره مبانی زیست شناسی

 

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

 

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

 

تعداد صفحات: 47

 

 

مواد آلی

ساختمان سلول های زنده از چهار گروه اصلی مولکول های آلی تشکیل شده است. پروتئین ها، ئیدراتهای کربن، چربیها واسیدهای نوکلئیک (هسته ای).

پروتئین ها: موادی هستند که سلول ها برای رشد ونگهداری از خود به آنها نیاز دارند این مواد از اتمهای کربن، هیدروژن، اکسیزن، نیتروزن وگوگرد تشکیل شده اند. پروتئینها مولکول های بزرگی هستند که از واحدهای کوچکتری که اسید آمینه نامیده می شوند ساخته شده اند.

گیاهان از محصولات فتوسنتز ومواد معدنی که از خاک می گیرند استفاده می کنند ومولکول های پروتئینی مورد نیاز خود را می سازند. جانوران ، گیاهان را می خورند وپروتئین های بدن آنها را به واحدهای سازنده شان یعنی اسیدهای آمینه می شکنند وسپس از این اسیدهای آمینه پروتئین های حیوانی را می سازند.

آنزیمها : مولکول های پروتئینی هستند که نقش کاتالیزور حیاتی را در بدن موجودات زنده ایفا می کنند آنزیمها سرعت انجام واکنش های شیمیایی را در بدن جانوران افزایش می دهند آنها به مولکول های اولیه می چسبند وباعث ترکیب شدن آنها با یکدیگر ویا تجزیه آنها به مولکول های ساده تری می شوند. در طی انجام واکنش چطور آنزیمها فعالیت می کنند. ساختمان آنزیم دست نخورده باقی می ماند بنابراین می تواند بارها وبارها در واکنش شرکت کنند البته عمل آنزیمها اختصاصی است وتنها در یک نوع واکنش شرکت می کنند آنزیمها به علت ساختمان خاصی که دارند در دما معینی قادر به فعالیت هستند.

ئیدراتهای کربن : مهمترین منبع انرزی هستند. آنها از اتمهای کربن، هیدروزن واکسیژن ساخته شده اند.

یکی از ساده ترین نیدراتهای کربن گلوکز است که در طی آن فرآیند فتوسنتز در گیاهان ساخته می شود. جانوران گلوکز را از گیاهان می گیرند وبوسیله تنفس سلولی از انرژی نهفته در آن استفاده می کنند جانوران وگیاهان گلوکزی را که مورد نیاز فوری آنها نیست در بدن خود ذخیره می کنند. گیاهان مولکولهای کوچک گلوکز را به هم متصل کرده، مولکول های نشاسته را می سازند.

در جانوران مولکول های گلوکز با هم ترکیب شده وگلیکوژن را تشکیل می دهند هم نشاسته وهم گلیکوژن در هنگام نیاز به انرژی می شکنند وبه مولکول های گلوکز تبدیل می شوند.

سلولز نیدرات کربن دیواره سلول های گیاهی است. پستانداران نمی توانند این ماده را در بدن خود هضم کنند، اما وجود آن برای حرکت مواد غذایی در طول لوله گوارش آنها بسیار مهم وضروری است.

چربیها : منابع غنی از انرژی هستند که پس از مصرف شدن نیدراتهای کربن سلول از آنها برای به دست آوردن انرژی استفاده می کند. پستانداران برای گرم نگه داشتن خود مقداری چربی را در زیر پوست خود ذخیره می کنند . هر مولکول چربی از اتصال سه مولکول اسید چرب به یک مولکول گلیسرول به وجو.د می آید. مولکول های اسید چرب رشته های طویلی از اتمهای کربن هستند که به مولکول های هیدروژن اتصال دارند.

اسیدهای نوکلئیک :مولکول هایی هستند که اولین بار در هسته سلول ها یافت شدند آنها شامل دو دسته اند:

اسید دزوکسی ریبونوکلیک :مولکولی است که از دو رشته طویل بهم پیچ خورده تشکیل شده است واطلاعات ژنتیکی موجودات به صورت کدهایی روی آن ذخیره شده است.

اسید ریبونوکلئیک : مولکول تک رشته ای است که از اطلاعات دزوکسی ریبونوکلئیک نسخه برداری شده واز هسته به سیتوپلاسم که محل ساخته شدن پروتئین ها از اسیدهای آمینه هستند آورده می شود.

ویتامین ها :ترکیبات آلی هستند که به مقدار بسیار کم مورد نیاز موجودات زنده هستند. ویتامینها دو دسته اند: محلول در آب ومحلول در چربی.

تنفس بی هوازی :بسیاری از سلول ها وموجودات کوچک بدون وجود اکسیژن هم قادر به تنفس وتولید انرژی هستند. به این موجودات بیهوازی وبه عمل آنها تنفس بی هوازی می گویند. تنفس بی هوازی بازده کمتری از نظر تولید انرژی دارد زیرا در این فرآیند گلوکز به طور کامل شکسته نمی شود.با توجه به اینکه تنفس بی هوازی به روش های متفاوتی انجام می شود. محصولات آن بسیار متنوع است. جانداران بیهوازی بوسیله تنفس انرژی وماده ای به نام اسید لاکتیک تولید می کنند.

در بدن انسان هنگام انجام فعالیتهای سخت بدنی ونیاز شدید ماهیچه ها به انرژی وعدم دسترسی کافی به اکسیژن این فرآیند رخ می دهد. اسید لاکتیک تا حدودی سمی است وباعث گرفتگی عضلات می شود بلافاصله بعد از فعالیت اسید لاکتیک با اکسیزن ترکیب شده ودی اکسید کربن وآب تولید می کند به این عمل باز پرداخت بدهی اکسیژن اطلاق می شود. مخمر آبجو با تنفس بیهوازی دی اکسید کربن والکل تولید می کند به این فرآیند تخمیر الکلی می گویند.